فراخون استخدام سرشیفت بهره برداری

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۳
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام کارشناس HSE

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۳
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام تکنسین تعمیرات

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۳
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام تکنسین بهره برداری

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۲
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام کارشناس معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۰۹:۴۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱