فراخون استخدام مهندس معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۱ ۱۴:۰۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس صنایع

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۱۰:۱۵
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام پشتیبان دستگاه های کارت خوان

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۰۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱
۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۶:۵۲
۱۴۱۵-۰۳-۳۰ ۱۶:۴۰