۱۳۹۸-۰۷-۱۴ ۱۵:۵۸
۱۴۱۵-۰۷-۲۸ ۱۵:۵۷

فراخوان استخدام حسابدار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۱۰:۰۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس برنامه ریزی و فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۵۵
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام انباردار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۱۴:۲۴
۱۴۱۵-۰۳-۰۶ ۰۰:۰۰

فراخوان استخدام نقشه کش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۱۴:۲۴
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۰۰:۰۰