فراخوان استخدام مهندس شیمی نساجی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۰ ۱۲:۳۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مدیریت تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۰ ۱۲:۳۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام سرپرست سالن تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۰ ۱۲:۳۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام طراح گرافیک

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۲۰:۴۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام بازاریاب تلفنی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۲۰:۴۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱