فراخوان استخدام کارشناس معماری

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۹:۴۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس عمران

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۹:۴۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مدیر تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۰۱:۴۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام تکنسین برق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۵:۳۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس آمار بردار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۳۵
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱