۱۳۹۸-۰۷-۱۲ ۲۱:۲۱
۱۴۱۵-۰۷-۲۶ ۲۱:۱۹

فراخون استخدام مدیر بازاریابی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۱۰:۲۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام کارشناس کنترل کیفیت

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۱۰:۲۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام مدیر بازرگانی داخلی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۱۰:۲۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۰۱:۳۹
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱