فراخوان استخدام مهندس کامپیوتر

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۶-۱۸ ۱۷:۱۵
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام مهندس صنایع

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۲
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام مهندس برق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام مهندس شیمی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخون استخدام کارشناس فنی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۲۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱