فراخوان استخدام رئيس انبار پوشاك

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۴:۰۵
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مديريت فروشگاه

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۴:۰۵
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام سرپرست مونتاژ

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۳:۵۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام حسابدار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۳:۱۲
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس مواد

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۱۴:۳۶
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۰۰:۰۰