فراخوان استخدام حسابدار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۳۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس منابع انسانی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۳۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مسئول فنی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۳۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مدیر تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۲۰:۳۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱